Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu -http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekta (zgrade i druge građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi.
Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 66/07, članak 57). Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.
Osim zakonske obveze, objekt je potrebno evidentirati zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kod kupoprodaje, legalizacije objekta, hipoteke pri dobivanju kredita, prijave prebivališta/boravka, etažiranja (objekti sa 2 ili više stanova) i dr.
Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, NN 86/07) koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije. 

Dokumentacija potrebna za upis objekta u katastar i gruntovnicu:

- kopija katastarskog plana
- posjedovni list
- izvadak iz zemljišne knjige
- dokaz o legalnosti objekta

U slučaju da je objekt upisan u katastar ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom.
Ako je objekt nezakonito izgrađen potrebno je provesti postupak legalizacije, nakon čega slijedi postupak upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu.
Dokaz o legalnosti objekta može biti:

Za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine:

- Smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.
- Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.
- Ukoliko katastarski uredi nemaju evidentiranu građevinu, vrijeme izgradnje građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva, a podnositelj zahtjeva prilaže kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena idokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine.
- Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza.

Za građevinu izgrađenu od 1. listopada 2007. godine:

- Uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola ili završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima gradnje.

Građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi:
Građevina koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Građevina čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan