Legalizacija objekata -http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Legalizacija objekata
Što je to nezakonito izgrađena zgrada?


Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta?


Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Zašto je potrebno ozakoniti objekt?

Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola.

Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

Kako legalizirati objekt?


Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za legaliziranje građevine podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.


Što je sve potrebno za legaliziranje objekta?


Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:


 • - geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskogureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • - tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
 • - dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po  ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
 • - uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovoga Zakona,
 • - dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Do kada mogu legalizirati nezakonito izgrađenu građevinu?


Zahtjev za legalizaciju se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti. Po novom zakonu do lipnja 2013. Najnovija odluka je da se zahtjevi mogu podnositi do 30. lipnja 2018..

Koji objekti se neće moći legalizirati?


Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na nezakonito izgrađenu zgradu, koja se nalazi na slijedećim područjima:


 • - površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 m, osim za nezakonito izgrađene zgrade isključivo stambene namjene i zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011.,
 • - površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • - planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, elektroničkih komunikacijskih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave,
 • - površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), kulturnih i vjerskih funkcija, osim za nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama i u skladu s tom namjenom,
 • - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja i u skladu s tom namjenom,
 • - poljoprivredno zemljište kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za nezakonito izgrađene zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011…


Tekst Zakona možete vidjeti na slijedećem linku, pri čemu s lijeve strane treba odabrati godinu 2011, te broj 90:

Ovdje je LINK na tekst prijedloga Zakona:


 • Važniji linkovi:

Za sve nejasnoće i upite slobodno nas kontaktirajte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili OVDJE.