Iskolčenje građevina i obnova međa -http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Iskolčenje građevina i obnova međa

Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne čestice. Iskolčenjem se objekt i njegovo prostiranje "prebacuje" s projekta na teren.
Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji. Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet. 

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:


a) rješenje o uvjetima građenja - objekti do 400 četvornih metara i poljoprivredne zgrade do 600 četvornih metara.
b) pravomoćna građevinska ( lokacijska ) dozvola
c) glavni projekt na uvid ( arhitektonski projekt )

Međa predstavlja zamišljenu liniju do koje se protežu vlasnikova pravna vlasti na nekretnini i predstavlja crtu na katastarskom planu koja razdvaja dvije katastarske čestice. Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu definiraju i obilježavaju međe prema katastarskim podacima.Iskolčenje međa izrađuje se u svrhu uvida korisnika prava na čestici o prostiranju, tj. granicama njegovih prava. 

Za postupak iskolčenje međnih linija (M 1:2880) potrebno je:


a) kopija katastarskog plana
b) obavijestiti susjede okolnih katastarskih čestica i u dogovoru sa njima obilježiti međne linije koje su poznate

Prilikom utvrđivanja međe nužno je prisustvo susjeda na dijelu čestice gdje se međa obnavlja. U slučaju protivljenja susjeda međa neće biti obnovljena iako se susjedi ne mogu mirnim putem dogovoriti u vezi međe, slijedi sudsko uređenje međa.
Međe se uređuju zbog kupoprodaje nekretnine, utvrđivanja rasprostiranja vlasništva na nekretnini, povrede vlasništva i naknade štete zbog povrede i sl.