Upis u zemljisne knjige-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Upis u zemljišne knjige

U slučaju da je objekt upisan u katastar ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom. Ako je objekt nezakonito izgrađen potrebno je provesti postupak legalizacije, nakon čega slijedi postupak upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu. Dokaz o legalnosti objekta može biti:

Za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine:

- Smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.

- Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.

- Ukoliko katastarski uredi nemaju evidentiranu građevinu, vrijeme izgradnje građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva, a podnositelj zahtjeva prilaže kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena idokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine.

- Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza.

Za građevinu izgrađenu od 1. listopada 2007. godine:

- Uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola ili završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima gradnje.

Dokumentacija potrebna za upis objekta u katastar i gruntovnicu:

- kopija katastarskog plana
- posjedovni list
- izvadak iz zemljišne knjige
- dokaz o legalnosti objekta