Parcelacija građevinskog zemljišta-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Parcelacija građevinskog zemljišta 

Kako biste saznali je li vaša čestica u poljoprivrednom ili građevinskom području, morate se obratiti nadležnom uredu za prostorno planiranje i urbanizam. Naravno, morate znati broj katastarske čestice i u kojoj se katastarskoj općini nalazi.

Dokumentacija potrebna za izradu parcelacijskog elaborata:

- kopija katastarskog plana

- posjedovni list

- izvadak iz zemljišne knjige

- dozvola ili suglasnost za parcelaciju izdana od nadležne institucije.

U skladu s pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07) elaborat parcelacije može biti izrađen u svrhu: diobe ili spajanja katastarskih čestica i provedbe dokumenta ili akata prostornog uređenja.

Za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja parcelacijski elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja.

Parcelacijski elaborat provedbe dokumenta ili akata prostornog uređenja može biti:

- parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
- parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
- parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli
- parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja
- parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice.

Parcelacijski elaborat provedbe dokumenta ili akata prostornog uređenja obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s dokumentima odnosno aktima prostornog uređenja.

Parcelacija zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan granica tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja (NN 76/07, članak 119.)