Izmjera zemljišta-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Izmjera zemljišta


Izmjera zemljišta je geodetski snimak koji predstavlja grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak, ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena s pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.


Ukoliko imate nekih pitanja, trebate savjet ili uslugu, slobodno nas kontaktirajte.