Prenamjena zemljišta u građevinsko-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Prenamjena zemljišta u građevinsko

Postupak prenamjene poljoprivrednog zemljišta reguliran je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište dopušteno je prenamijeniti u nepoljoprivredne svrhe samo pod uvjetima propisanim zakonom, ako je takva prenamjena predviđena dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima.

Je li moguće prenamijeniti poljoprivredno zemljište u građevinsko potrebno je provjeriti u odgovarajućoj jedinici lokalne/regionalne samouprave, tj. nadležnom uredu državne uprave u županiji.
Postupak prenamjene poljoprivrednog zemljišta pokreće se nakon donošenja konačnog akta kojim se odobrava gradnja, a pokreće ga nadležno upravno tijelo koje je donijelo takav akt.

Za postupak prenamjene zemljišta plaća se naknada, koja ovisi o površini građevinske čestice (utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje). Visina naknade razlikuje se od slučaja do slučaja. U nekim slučajevima propisanim Zakonom (čl. 24 Zakona o poljoprivrednom zemljištu), investitor se oslobađa plaćanja jednokratne naknade.