Geodetski projekt-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Geodetski projekt

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Također, geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

U okviru geodetskog projekta kada je to potrebno izrađuju se geodetski elaborat kojim se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi u naravi i geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica, te se izrađuje geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina. Za sve nejasnoće, savjet i upite slobodno nas kontaktirajte.